Как да изберем подходящия тренинг?

За начало трябва да формулира­те ясно за себе си какъв проблем искате да разре­шите. Най- добре е вашият психолог да препоръча тренинга, тогава е сигурно, че ще попад­нете на правилното мяс­то. Понеже не всеки има възможност ре­довно да посещава психо­лог, дори ако проблемът е наистина сериозен, обучението е доб­ро решение, въпреки че не може да замени напълно терапията.

Ако вече сте решили, че имате нужда и дори сте на­мерили няколко центъра, предлагащи курсове за обучение, моля, обърнете внима­ние на следните неща:

•  Коментарите на участниците

Потърсете в мрежата (и не само на сайта на самия център) коментари на хора,  преминали също­то обучение. Не всички от тях ще бъдат положителни, което е нормално, защото рядко се случва тренингът да помогне на абсолютно всички. Но вся­какви коментари са полез­ни- така ще можете да прецените да­ли точно този тренинг (ка­то начин на провеждане и подход) е за вас.

• Личността на треньора

Това е много важно за резултатът, който ще постигнете. Трябва да се убедите, че тре­ньорът е психолог по обра­зование, а не просто е преминал ускорен курс по психология за 2 ме­сеца, което често се случва.

Психиката на човека е много сложно устроена и добрият психолог се учи цял живот. Добрият треньор трябва да има опит. Това се постига с годи­ни и много добра теоре­тична подготовка. Попитайте треньора за него­вото образование. Кажат ли ви: „Какво значение има, по-важното е, че на­шата техника работи“ -отидете в друг център.

• Методите

“Фигурин

Ако в описанието на курса са включени специ­фични техники, които треньора използва е много добре и можете да се дове­рите на този център за обучение.

В основата на добрият тренинг са проверени и научно доказани методи. Само тогава треньорът може да предвиди евентуалните последи­ци и резултати и да определи подходящите упражнения за вас.

•  Целите на обучението

Както вече споменахме, за възможно най- добър резултат, тренингът трябва да бъ­де насочен към решаването на конкретна задача.

• Наличието на предварителен тест или събеседване

Рядко се случва, но е от полза ако тре­нингът включва предвари­телно събеседване с психо­лог. Някои от техниките могат да повлияят негативно на човек имащ неустойчива психи­ка и треньора или психолога, който провежда събеседването, може да разбе­ре ще можете ли вие да пре­минете този тренинг.

Ако след обучението не усетите веднага прилив на енергия и лекота, това още не означава, че тренингът не работи. Понякога ефектът ид­ва постепенно, особено ако се налагат големи промени, но известен напредък все пак трябва да има. В крайна сметка важно е, до­колко крайният резултат отговаря на целите, по­сочени в описанието на тре­нинга.

Нито ед­но обучение няма да промени навиците ви ако сами не допринесете за това. Трябва да проявите усилие и воля, за да приложите на практика придобитите умения след приключването на програмата.

Също така не забравяй­те, че задачата на обучени­ето не е коренно да промени вашата личност, а да ви помогне да решите конкретен проблем. Ако сте били на тренинг насочен сре­щу аерофобията, не очаквайте изведнъж да подобрите комуника­тивните си умения. Дали ще бъде успешен или не тренинга може да се каже след сед­мици или дори месеци.

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *