Хронично болни от шума и суетата

Съвременният човек не слуша себе си, не слу­ша другите, въобще ни­що не слуша. Толкова много шум, толкова мно­го информация нахлува в него.

Мобилни телефони, интернет, он-лайн връзки всичко това ни лишава от тишина, така необходима понякога да си поговори сами със себе си. Но ето сега вече и истински­ят въпрос: болест ли е това? Руски учени установили, че по-леките шумове не само че не са вредни, те дори са полезни за чове­ка. За всеки от нас усещането за тишина е дълбоко индивидуално, но в едно си при­личаме: ние чуваме тишината. В приро­дата няма абсолютна тишина. Дори ко­гато не чуваме ревовете на автомобил­ните двигатели и гъмженето на човеш­ките гласове, в гората все едно ни заоби­калят шумът на дъжда, шумоленето на листата, ако щете. ударите на собстве­ното ни сърце.

Тишината е липса на драз­нещи шумове, но всички шумове ли ни пречат? Многократни и обстойни изслед­вания в тази област довели учените до изводите как влияят шу­мовете върху способ­ността на човека да ула­вя звуковия сигнал и да определя откъде идва той. Оказало се, че слаби­те шумове в диапазон до 20 децибела и средните – до 40-60 децибела не само че не пречат на хората да чуват, но в ня­кои случаи дори помагат. В съ­щото време било установено, че въздействието на силните шумове влияе негативно на човека.

“Фигурин

Внимание!

Известно е дори, че краткотрайният шум в диапазон 60-90 децибела предизвиква увеличаване на секрецията на някои хормо­ни- в пич. адреналин и норадреналин. Про­меня се ритъмът на сърцето, стесняват се кръвоносните съдове, повишава се кръвно­то налягане. Под въздействието на шума се нарушава мозъчната дейност: променя се характерът на електроенцефалограмата, понижава се остротата на възприяти­ята и умствената работоспособност. Чес­то се влошава храносмилането, а продъл­жителното пребиваване в шумна обстанов­ка води до понижаване на слуха.

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *