Как да преуспеем

Кой не иска да бъде най-ярката лампичка в полилея, първа цигулка в оркестъра, най-забележимата звезда на небосклона! Но да преуспее един човек в живота, трябва да бъде умен

Бъдете умни всеки ден!

Преследват ви неуспехи? Не бързайте да обвинявате родителите си за недостатъчните интелектуални гени, а се постарайте сами да развиете мисловните си способности

Съществува хипотеза, че с остаряването на циви­лизацията хората стават все по-глупави. В това има нещо вярно. Средно-статистичският човек, живял в Древен Египет, Гърция и Рим, обикновено говорел ня­колко езика, имал основни познания по математика, астрономия, химия. Хете­рите и куртизанките учас­твали във философски и по­литически диспути, умеели по малко да пишат стихо­ве и оди. По времето на Пушкин в руските лицеи се изучавал впечатляващ обем философия, логика и история, както и митоло­гия, древногръцки, латинс­ки и няколко европейски ези­ци.

Може ли, въпреки тен­денциите, човек да се опи­та да бъде умен? Специа­листите твърдят, че е на­пълно възможно с помощта на някои методи да се по­виши мозъчната ни дей­ност. А те са прости, за­бавни и не изискват големи жертви и усилия.

Четете между редовете

Вземете Кафка или дори някой съвременен поет и може да накарате мозъка си да работи ефективно. Когато четете книга, в ко­ято истината не е очевид­на, мозъкът се старае да

намери друг смисъл, да уло­ви друго значение в прочетеното. Така в него се активизира област, от­говаряща за знанието. Пос­тига се принудителна ум­ствена работа, при която се получават нови знания.

“Фигурин

Любителите на исто­рическа и биографична ли­тература също могат да станат умни, но в по друг аспект. При тях се акти­визират частите на мозъ­ка за памет. Белетристи­ката стимулира основно емоционалното и социално­то развитие.

Когато четете, ста­райте се не само да се нас­лаждавате, а да се потопи­те дълбоко и да стигнете до смисъла на произведени­ето – пробвайте да разбе­рете психологията и моти­вите на действията на ге­роите, техните взаимоот­ношения, намерете скрит подтекст в постъпките им, опитайте се да си пред­ставите друго развитие на сюжета.

Да се чете е необходи­мост – при това, литера­тура от много и разнооб­разни Жанрове. Умът може да се стимулира и от вес­тниците и списанията, но не от Жълтите издания.

Станете детектив

Когато четете детек­тивски роман или гледате филм с такъв сюжет, вие развивате ума си. Детек­тивските сериали или до­кументални предавания -исторически или криминал­ни, в които зрителите не предъвкват подробности­те още в самото начало, като само се маркира ли­нията на интригата, ха­рактерът на персонажите ни карат да обобщава­ме информацията, да със­тавяме хипотези, да ана­лизираме случилото се. Всичко това се използва при научните методи за развитие на ума.

Тези източници наисти­на ни карат да търсим но­вото – да се разшифрова ДНК, да се открият нови следи, да се следи дадена ре­акция от едно или друго ле­карство и т.н. И докато се чудим дали по дрехите ни има кръв или кетчуп, мозъ­кът ни се упражнява в ана­лиз и решаването на за­дачата.

Повече сън

Не случайно се казва, че утрото е по-мъдро от вечерта. Достатъчното количество сън укрепва процесите на запаметява­не и подобрява връзките между нервните клетки на мозъка. Отпочиналият мо­зък е в състояние да помни и възпроизвежда информа­цията, докато при недос­татъчен сън този процес се затормозява. След добро наспиване човек прави по-малко грешки, което оз­начава, че паметта му ра­боти по-добре. При недос­палия човек може да се по­яви така наречената фал­шива памет, когато той помни неща, които изобщо не са се състояли.

Свирете на музикален инструмент

Според научни изследва­ния свиренето на музика­лен инструмент развива областта на мозъка, свър­зана с подвижността. Раз­витието й при децата по­добрява говора и техните математически способ­ности. При възрастните, свирещи на някакъв музи­кален инструмент, също протичат такива проце­си, както при децата. При това умствената деятел­ност се усъвършенства така, както при никакви други начини и видове упражнения.

Общувайте с интелигентни хора

Вместо безцелно да се мотаете по магазините или да висите в някое ка­фене, постарайте да пос­ветите известно време на ума си. Намерете си еру­дирани съмишленици, за­щото самостоятелните посещения на музеи и изложби са доста скучна ра­бота, пък и няма с кого да споделите видяното. За­пишете се в шахматен клуб, намерете в Интернет група по интереси. Винаги се старайте да по­падате в компанията на интелигентни хора, кои­то могат да обогатят багажа ви от знания. А и вие ще можете да споделяте своите мисли.

Решавайте кръстословици

Мозъкът е мускул, кой­то трябва да се тренира редовно. Колкото по-ак­тивно работи, толкова по-често може да се изпол­зва пълния му капацитет. Ако искате да съхраните „светлата“ част на глава­та си до дълбока старост, решавайте различни главоблъксаници – кръстосло­вици, судоку, матема­тически задачи и задачи за съобразителност. И това трябва да става все­ки ден. Ако нямате кръс­тословица, намерете си работа, при която да ак­тивизирате работата на мозъка – играйте на шах, карти или табла, редете пасианси, четете научна литература, изучавайте чужди езици, съчинявайте стихове или проза. Главно­то е заниманието да ви носи удоволствие!

Подобни материали от Гугъл:

Enjoyed this post? Share it!

 

Молим, коментирайте!

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *